รวมแนวคิดการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ = Business minds : connect with the world's greatest management thinkers / Business minds : connect with the world's greatest management thinkers ทอม บราวน์ ... [และคนอื่น ๆ], ผู้แต่ง ; อุทิส ศิริวรรณ, ผู้แปลและเรียบเรียง ; ภาคภูมิ ฤกขะเมธ, บรรณาธิการ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : เพียรสัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า, 2548. - 271 หน้า ; 22 ซม.

9749872843 ;


การจัดการธุรกิจ.
นักธุรกิจ.
การบริหารธุรกิจ.

HD38.7 ร54 2548

บราวน์, ทอม. อุทิส ศิริวรรณ. ภาคภูมิ ฤกขะเมธ.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter