นัยนา จันทมิตร, 2500-

ผลของการสอนแบบกิจกรรมโครงงานในวิชาภาษาไทย ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมะขามสรรเสริญ จังหวัดจันทบุรี = The effects of the project activities teaching approach Thai language on learning achievement and responsibility of Mathayom Suksa V students of Makham Sansern School in Chantaburi province / Effects of the project activities teaching approach Thai language on learning achievement and responsibility of Mathayom Suksa V students of Makham Sansern School in Chantaburi province นัยนา จันทมิตร. - 2547. - ก-ฌ, 192 แผ่น ; 30 ซม.

วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547.

บรรณานุกรม: แผ่นที่ 66-79.

9742598983 ;


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ --วิทยานิพนธ์.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน --วิทยานิพนธ์.


การสอนแบบโครงงาน.
ภาษาไทย--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)--ไทย--จันทบุรี.
ภาษาไทย--กิจกรรมการเรียนการสอน.
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน.

Thes ศษ 1 น643 2547
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter