เอกสารการสอนชุดวิชาปัญหาการพัฒนาชนบทไทย = Problems of rural development in Thailand / ชุดวิชาปัญหาการพัฒนาชนบทไทย ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย Problems of rural development in Thailand สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) - นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549. - 2 เล่ม ((10), [423] ; (11), [371]) หน้า ; 29 ซม.

บรรณานุกรม.

โลกาภิวัตน์กับการพัฒนาชนบทไทย / บทบาทภาคประชาชนและองค์กรพัฒนาเอกชนกับการพัฒนาชนบทไทย / พัฒนาการของแนวคิดและกระบวนการในการพัฒนาชนบทไทย / แนวคิดการบริหารการจัดการแบบบูรณาการกับการพัฒนาชนบทไทย / ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาชนบทไทย: มิตินโยบาย โครงสร้าง กลไกของรัฐและแนวทางแก้ไข / ปัญหาและอุปสรรคการพัฒนาชนบทไทย: มิติกระบวนการและการจัดการของภาครัฐ / ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาชนบทไทย: มิติเทคโนโลยีและกำลังคน / กระบวนการพัฒนาประเทศไทยกับความสัมพันธ์ระหว่างสังคมเมืองและสังคมชนบทไทย / พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น) -- วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ -- พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น) -- ปธาน สุวรรณมงคล -- จุมพล หนิมพานิช -- อลงกต วรกี -- วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ -- อลงกต วรกี. หน่วยที่ 8. หน่วยที่ 9. หน่วยที่ 10. หน่วยที่ 11. หน่วยที่ 12. หน่วยที่ 13. หน่วยที่ 14. หน่วยที่ 15. พัฒนาการและสภาพปัญหาของชนบทไทย / รัฐธรรมนูญและการปฏิรูปการเมืองที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาชนบทไทย / ปัจจัยทางเศรษฐกิจกับการเปลี่ยนแปลงที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาชนบทไทย / ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมกับการเปลี่ยนแปลงที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาชนบทไทย / ปัจจัยทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลงที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาชนบทไทย / แนวคิดการกระจายอำนาจกับการพัฒนาชนบทไทย / การพัฒนาชนบทไทยแบบยั่งยืน / วิวัฒน์ เอี่ยมไพรวัน -- เสนีย์ คำสุข, วิเชียร ตันศิริคงคล -- วิเชียร ตันศิริคงคล -- ทวี สุรฤทธิกุล -- จุมพล หนินพานิช -- โกวิทย์ พวงงาม -- อาภรณ์พันธุ์ จันทร์สว่าง. หน่วยที่ 1. หน่วยที่ 2. หน่วยที่ 3. หน่วยที่ 4. หน่วยที่ 5. หน่วยที่ 6. หน่วยที่ 7.

9749757424 (ล. 1) ; 9749757432 (ล. 2) ;


การพัฒนาชนบท--ไทย.

STOU 80206 T 2549

พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น). วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ. พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น). ปธาน สุวรรณมงคล. จุมพล หนิมพานิช. อลงกต วรกี. วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ. อลงกต วรกี. วิวัฒน์ เอี่ยมไพรวัน. เสนีย์ คำสุข. วิเชียร ตันศิริคงคล. วิเชียร ตันศิริคงคล. ทวี สุรฤทธิกุล. จุมพล หนิมพานิช. โกวิทย์ พวงงาม. อาภรณ์พันธ์ จันทร์สว่าง,
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter