ชูศักดิ์ เดชเกรียงไกรกุล.

การตลาด 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ / 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ การตลาด 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ และธุรกิจ SMEs ชูศักดิ์ เดชเกรียงไกรกุล, นิทัศน์ คณะวรรณ. - พิมพ์ครั้งที่ 4. - กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2547. - 216 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

9745349615 ;


การจัดการธุรกิจ.
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.
การตลาด.

HF5415.13 ช75 2547

นิทัศน์ คณะวรรณ.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter