นิตยา กาญจนะวรรณ.

ภาษาไทยไฮเทค / นิตยา กาญจนะวรรณ, เขียน ; วิริยะ สิริสิงห, บรรณาธิการ. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2547. - 239 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

9742985898 ;


ภาษาไทย--การใช้ภาษา.
ภาษาไทย--คำศัพท์.

PL4158 น63 2547

วิริยะ สิริสิงห.

495.911
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter