เอกสารการสอนชุดวิชาหลักและวิธีวิเคราะห์ทางการเมืองสมัยใหม่ = Modern political analysis / ชุดวิชาหลักและวิธีวิเคราะห์ทางการเมืองสมัยใหม่ หลักและวิธีวิเคราะห์ทางการเมืองสมัยใหม่ Modern political analysis สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) - นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548. - 2 เล่ม ((10), 261 ; (11), 424 หน้า) : ภาพประกอบ ; 30 ซม.

บรรณานุกรม.

ปรัชญาและวิธีการแสวงหาความรู้ทางรัฐศาสตร์ / ขอบข่ายการวิจัยในทางรัฐศาสตร์ / กรอบแนวคิด ทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัยในทางรัฐศาสตร์ / หลักและวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ / การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ / การเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ / การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐศาสตร์ / อนุสรณ์ ลิ่มมณี -- ชนินทร์ สันประเสริฐ -- ปธาน สุวรรณมงคล -- จุมพล หนิมพานิช -- วรทิพย์ มีมาก -- จุมพล หนิมพานิช -- จุมพล หนิมพานิช. หน่วยที่ 1. หน่วยที่ 2. หน่วยที่ 3. หน่วยที่ 4. หน่วยที่ 5. หน่วยที่ 6. หน่วยที่ 7. หลักและวิธีการวิจัยเชิงปริมาณในทางรัฐศาสตร์ / การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณในทางรัฐศาสตร์ / การเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัยเชิงปริมาณในทางรัฐศาสตร์ / การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัยเชิงปริมาณในทางรัฐศาสตร์ / การเปรียบเทียบการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณในทางรัฐศาสตร์ / แหล่งข้อมูลการวิจัยในทางรัฐศาสตร์ / การเขียนโครงการและรายงานการวิจัยในทางรัฐศาสตร์ / การวิจัยทางรัฐศาสตร์ในประเทศไทย / ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ -- วรทิพย์ มีมาก -- ยุทธพร อิสรชัย -- ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ -- ยุทธพร อิสรชัย -- เสนีย์ คำสุข -- รสลิน ศิริยะพันธุ์ -- เสนีย์ คำสุข. หน่วยที่ 8. หน่วยที่ 9. หน่วยที่ 10. หน่วยที่ 11. หน่วยที่ 12. หน่วยที่ 13. หน่วยที่ 14. หน่วยที่ 15.

9746458353 (ล. 1) ; 9746458361 (ล. 2) ;


รัฐศาสตร์--วิจัย.

STOU 81313 T 2548

อนุสรณ์ ลิ่มมณี. ชรินทร์ สันประเสริฐ. ปธาน สุวรรณมงคล. จุมพล หนิมพานิช. วรทิพย์ มีมาก. จุมพล หนิมพานิช. จุมพล หนิมพานิช. ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ. วรทิพย์ มีมาก. ยุทธพร อิสรชัย. ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ. ยุทธพร อิสรชัย. เสนีย์ คำสุข. รสลิน ศิริยะพันธุ์. เสนีย์ คำสุข.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter