สุนิสา จุ้ยม่วงศรี.

การศึกษาผลของการเทียบคะแนนข้อสอบที่ตรวจให้คะแนนแบบหลายค่า = A study of equating methods on polytomous item scoring / Study of equating methods on polytomous item scoring สุนิสา จุ้ยม่วงศรี. - 2540. - [18], 333 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม.

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

ปริญญานิพนธ์ (กศ.ด. (การทดสอบและวัดผลการศึกษา))--มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2546.

บรรณานุกรม: แผ่นที่ [228]-241.


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร--วิทยานิพนธ์.


ข้อสอบ--วิจัย.
การวัดผลทางการศึกษา--วิจัย.

Theses ศษ มศว ส735 2546
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. บัณฑิตวิทยาลัย.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter