คู่มือการศึกษาชุดวิชาการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ = Research for communication arts / ชุดวิชาการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ การวิจัยทางนิเทศศาสตร์ Research for communication arts สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548. - (15), 401 หน้า ; 30 ซม.

9746455915 ;


นิเทศศาสตร์--วิจัย--แบบฝึกหัด.

STOU 15335 CSG
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter