วิลาศ โลหิตกุล, 2493-

รูปแบบจำลององค์การบริหารส่วนตำบลเยาวชนที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์ = Model of youth tambon administration organization in influencing political participation towards democracy in Buriram province / Model of youth tambon administration organization in influencing political participation towards democracy in Buriram province วิลาศ โลหิตกุล. - 2547. - ก-ฎ, 108 แผ่น ; 30 ซม.

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

วิทยานิพนธ์ (ร.ม. (การเมืองการปกครอง))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547.

บรรณานุกรม: แผ่นที่ 89-93.

9742598312 ;


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์ --วิทยานิพนธ์.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาการเมืองการปกครอง --วิทยานิพนธ์.


องค์การบริหารส่วนตำบล--กิจกรรมทางการเมือง.--ไทย--บุรีรัมย์
การมีส่วนร่วมทางการเมือง.

Thes รศ 1 ว45 2547
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter