เอกสารการสอนชุดวิชาหลักการส่งเสริมการป่าไม้เพื่อสิ่งแวดล้อม = Principles of forest extension of environment / ชุดวิชาหลักการส่งเสริมการป่าไม้เพื่อสิ่งแวดล้อม หลักการส่งเสริมการป่าไม้เพื่อสิ่งแวดล้อม Principles of forest extension of environment สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1). - นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547. - 2 เล่ม ((10), 327 ; (10), 368 หน้า) ภาพประกอบ ; 30 ซม.

ชื่อเรื่องเดิม: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการป่าไม้.

บรรณานุกรม.

การส่งเสริมการป่าไม้กับคุณภาพสิ่งแวดล้อม / ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการป่าไม้ / วิธีการและเทคนิคในการส่งเสริมการป่าไม้ / กระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม / การสร้างแรงจูงใจและกระบวนการยอมรับในการส่งเสริมการป่าไม้เพื่อสิ่งแวดล้อม / การสื่อสารและการใช้สื่อในงานส่งเสริมการป่าไม้ / สังคมและพฤติกรรมของเกษตรกร วศิน อิงคพัฒนากุล -- พรชุลีย์ นิลวิเศษ -- พรชุลีย์ นิลวิเศษ -- รณกร ตีรกานนท์ -- ชลาภรณ์ สุวรรณสัมฤทธิ์, วิสูตร อยู่คง -- สินีนุช ครุฑเมือง -- สิน พันธุ์พินิจ, สมจิต โยธะคง. หน่วยที่ 1 หน่วยที่ 2 หน่วยที่ 3 หน่วยที่ 4 หน่วยที่ 5 หน่วยที่ 6 หน่วยที่ 7 องค์กรที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมการป่าไม้เพื่อสิ่งแวดล้อม / บทบาทและจริยธรรมของนักส่งเสริมการป่าไม้ / การวางแผน การติดตามและการประเมินผลในงานส่งเสริมการป่าไม้ / การส่งเสริมการป่าไม้อย่างมีส่วนร่วม / แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการป่าไม้เพื่อสิ่งแวดล้อม / การดำเนินงานส่งเสริมการป่าไม้ของประเทศไทย / การส่งเสริมการป่าไม้ในต่างประเทศ / แนวทางการบริหารจัดการป่าไม้เพื่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย / สมเกียรติ จันทร์ไพแสง, วศิน อิงคพัฒนากุล -- สุกัญญา อธิปอนันต์ -- บำเพ็ญ เขียวหวาน, สำราญ สาราบรรณ์ -- รณกร ตีรกานนท์ -- ชัยวัฒน์ คงสม -- ดุสิต เวชกิจ -- ชัยวัฒน์ คงสม -- โกมล แพรกทอง, เตือนใจ นุชดำรงค์. หน่วยที่ 8 หน่วยที่ 9 หน่วยที่ 10 หน่วยที่ 11 หน่วยที่ 12 หน่วยที่ 13 หน่วยที่ 14 หน่วยที่ 15

9746457144 (ล. 1) ; 9746457152 (ล. 2) ;


ป่าไม้และการป่าไม้--แง่สิ่งแวดล้อม.
การจัดการป่าไม้.

STOU 91324 T 2547

วศิน อิงคพัฒนากุล. พรชุลีย์ นิลวิเศษ. พรชุลีย์ นิลวิเศษ. รณกร ตีรกานนท์. ชลาภรณ์ สุวรรณสัมฤทธิ์. วิสูตร อยู่คง. สินีนุช ครุฑเมือง. สิน พันธุ์พินิจ. สมจิต โยธะคง. สมเกียรติ จันทร์ไพแสง. สุกัญญา อธิปอนันต์. วศิน อิงคพัฒนากุล. บำเพ็ญ เขียวหวาน. สำราญ สาราบรรณ์. รณกร ตีรกานนท์. ชัยวัฒน์ คงสม. ดุสิต เวชกิจ. ชัยวัฒน์ คงสม. โกมล แพรกทอง. เตือนใจ นุชดำรงค์.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter