แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาสถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ = Statistics and research in health sciences / ชุดวิชาสถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ Statistics and research in health sciences สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) - นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547. - 66 หน้า ; 30 ซม.

9746459473 ;


วิทยาศาสตร์สุขภาพ--วิจัย--แบบฝึกหัด.

STOU 50103 W 2547
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter