เอกสารการสอนชุดวิชาการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ = Human resource planning / ชุดวิชาการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ Human resource planning สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548. - 2 เล่ม ((11), 284 ; (11), 365 หน้า) : ภาพประกอบ ; 30 ซม.

บรรณานุกรม.

แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ / สภาพแวดล้อมเกี่ยวกับการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ / กระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ / ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ / การศึกษาอุปสงค์ทรัพยากรมนุษย์ / การศึกษาอุปทานทรัพยากรมนุษย์ / การจัดทำแผนทรัพยากรมนุษย์ / ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์ -- เฉลิมพงศ์ มีสมนัย -- รังสรรค์ ประเสริฐศรี -- จาริณี เอี่ยมสะอาด -- มานิต ศุทธสกุล -- จาริณี เอี่ยมสะอาด -- มณีรัตน์ พงศทัต. หน่วยที่ 1. หน่วยที่ 2. หน่วยที่ 3. หน่วยที่ 4. หน่วยที่ 5. หน่วยที่ 6. หน่วยที่ 7. การนำแผนทรัพยากรมนุษย์ไปปฏิบัติ / การประเมินผลแผนทรัพยากรมนุษย์ / การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ตามแผนกลยุทธ์ขององค์การ / การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ / การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในภาคธุรกิจเอกชน / การวางแผนอาชีพและการวางแผนทดแทนทรัพยากรมนุษย์ระดับบริหาร / ปัจจัยสนับสนุนความสำเร็จในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ / สภาพปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหาและแนวโน้มการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ / นราธิป ศรีราม -- ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ -- เฉลิมพงศ์ มีสมนัย -- เพ็ญศรี มีสมนัย -- ธนชัย ยมจินดา -- วรรณภา โพธิ์น้อย -- วรรณภา โพธิ์น้อย -- เสน่ห์ จุ้ยโต. หน่วยที่ 8. หน่วยที่ 9. หน่วยที่ 10. หน่วยที่ 11. หน่วยที่ 12. หน่วยที่ 13. หน่วยที่ 14. หน่วยที่ 15.

9746458906 (ล. 1) ; 9746458388 (ล. 2) ;


ทรัพยากรมนุษย์--การวางแผน.

STOU 33412 T

ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์. เฉลิมพงศ์ มีสมนัย. รังสรรค์ ประเสริฐศรี. จาริณี เอี่ยมสะอาด. มานิต ศุทธสกุล. จาริณี เอี่ยมสะอาด. มณีรัตน์ พงศทัต. นราธิป ศรีราม. ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์. เฉลิมพงศ์ มีสมนัย. เพ็ญศรี มีสมนัย. ธนชัย ยมจินดา. วรรณภา โพธิ์น้อย. วรรณภา โพธิ์น้อย. เสน่ห์ จุ้ยโต.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter