ชุดวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ [วีดิทัศน์ประกอบชุดวิชา] / เศรษฐศาสตร์การจัดการ [วีดิทัศน์ประกอบชุดวิชา] บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ, [2545] - 1 ตลับ (115 นาที) : เสียง, สี ; 1/2 นิ้ว.

ภาคการศึกษาที่ 1/2545

ขอบเขตของวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ การวิเคราะห์อุปสงค์ การวิเคราะห์การผลิต การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต โครงสร้างตลาดการวิเคราะห์ราคาและการตัดสินใจของหน่วยธุรกิจ ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ เทคนิคการหาผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดีที่สุด การพยากรณ์และการวางแผนธุรกิจในอนาคต งบประมาณการลงทุนและการตัดสินใจลงทุนของธุรกิจ (30 นาที) -- (28 นาที) -- (27 นาที) -- (30 นาที)


เศรษฐศาสตร์การบริหาร.
การจัดการธุรกิจ.

av STOU 60713 GT VC-T 47/026
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter