พนิดา วงค์แสนสี, 2518-

การใช้ของเล่นไม้พัฒนาทักษะกล้ามเนื้อเล็กสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ = The use of wood toys to development fine motor skills of preschool children with intellectual disability at Phrae Punyanukool School in Phrae province / Use of wood toys to development fine motor skills of preschool children with intellectual disability at Phrae Punyanukool School in Phrae province พนิดา วงค์แสนสี. - 2546. - [ก]-ฎ, 165 แผ่น : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546.

บรรณานุกรม: แผ่นที่ [76]-81.

9742596247 ;


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน --วิทยานิพนธ์.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ --วิทยานิพนธ์.


ของเล่น.
ความบกพร่องทางสติปัญญา--การศึกษาและการสอน (การศึกษาขั้นก่อนประถม)
การศึกษาขั้นก่อนประถม--กิจกรรมการเรียนการสอน.
การพัฒนาการศึกษา.

Thes ศษ 1 พ36 2546
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter