สมคิด วงค์ษา, 2504-

การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่องบ้านเมาะหลวงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง = The development of a suplementary reading entitled, Ban Moh Luang, for mathayom suksa I at Anuban Mae Moh School in Mae Moh District, Lampang province / Development of a suplementary reading entitled, Ban Moh Luang, for mathayom suksa I at Anuban Mae Moh School in Mae Moh District, Lampang province สมคิด วงค์ษา. - 2546. - ก-ฌ, 235 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม.

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

วิทยานพินธ์ (ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546.

บรรณานุกรม: แผ่นที่ 41-44.

9742596174 ;


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน --วิทยานิพนธ์.


ภาษาไทย--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)--ลำปาง.
หนังสืออ่านประกอบ.


ลำปาง--ความเป็นอยู่และประเพณี.

Thes ศษ 1 ส4232 2546
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter