เอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 : คู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ / คู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์, 2545. - 185 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

บรรณานุกรม.

9742692017 ;


ภาษาอังกฤษ--หลักสูตร.
การศึกษาขั้นพื้นฐาน.
ภาษาอังกฤษ--การศึกษาและการสอน--คู่มือ.

P51 อ72 2545
กรมวิชาการ.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter