ชุดวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณและการจัดการการดำเนินงาน [วีดิทัศน์ประกอบชุดวิชา] / การวิเคราะห์เชิงปริมาณและการจัดการการดำเนินงาน [วีดิทัศน์ประกอบชุดวิชา] บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ, [2545] - 1 ตลับ (104 นาที) : เสียง, สี ; 1/2 นิ้ว.

ภาคการศึกษาที่ 2/2545

ระบบแถวคอย พยากรณ์ (59 นาที) -- (45 นาที)


การจัดการธุรกิจ--แบบจำลองทางคณิตศาสตร์.
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ.

av STOU 32703 GT VC-T 47/025
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ. บัณฑิตศึกษา.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter