ชุดวิชาสัมมนาการจัดการการตลาด [วีดิทัศน์ประกอบชุดวิชา] / สัมมนาการจัดการการตลาด [วีดิทัศน์ประกอบชุดวิชา] บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ, [2545] - 1 ตลับ (120 นาที) : เสียง, สี ; 1/2 นิ้ว.

ภาคการศึกษาที่ 2/2545

การวางแผนกลยุทธ์ สภาพแวดล้อมและกลยุทธ์การตลาด การเสนองาน (50 นาที) -- (22 นาที) -- (48 นาที)


การจัดการธุรกิจ.
การจัดการตลาด.
การตลาด.

av STOU 32710 GT VC-T 47/019
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ. บัณฑิตศึกษา.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter