ประมวลสาระชุดวิชาวิธีการวิจัยทางสหกรณ์ = Research methodology in cooperatives / ชุดวิชาวิธีการวิจัยทางสหกรณ์ วิธีการวิจัยทางสหกรณ์ Research methodology in cooperatives สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1 (ปรับปรุงครั้งที่ 1). - นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546. - เล่ม : ภาพประกอบ ; 29 ซม.

บรรณานุกรม.

แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัยทางสหกรณ์ / ปัญหาการวิจัยและการกำหนดหัวข้อการวิจัยทางสหกรณ์ / การทบทวนวรรณกรรมการวิจัยทางสหกรณ์ / กรอบแนวคิด การวิจัยทางสหกรณ์ / การเขียนโครงการวิจัยทางสหกรณ์ / ประชากรและกลุ่มตัวอย่างการวิจัยทางสหกรณ์ / การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัยทางสหกรณ์ / ปัญญา หิรัญรัศมี -- โอภาวดี เข็มทอง -- ส่งเสริม หอมกลิ่น -- สิน พันธุ์พินิจ -- สิน พันธุ์พินิจ -- กฤษฎา ประศาสน์วุฒิ -- พิศเพลิน เขียวหวาน และสิริรัตน์ วิภาสศิลป์. หน่วยที่ 1 หน่วยที่ 2 หน่วยที่ 3 หน่วยที่ 4. หน่วยที่ 5 หน่วยที่ 6 หน่วยที่ 7 การเก็บรวบรวมข้อมูลและประมวลผลข้อมูลการวิจัยทางสหกรณ์ / การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นต้นและการทดสอบสมมติฐานเพื่อการวิจัยทางสหกรณ์ / การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ / การวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลาและเลขดัชนี / การนำเสนอข้อมูลการวิจัยทางสหกรณ์ / การเขียนและการเผยแพร่รายงานการวิจัยทางสหกรณ์ / กรณีตัวอย่างการวิจัยทางสหกรณ์ภาคการเกษตร / กรณีตัวอย่างการวิจัยทางสหกรณ์นอกภาคการเกษตร / กฤษฎา ประศาสน์วุฒิ -- กัลยา วานิชย์บัญชา -- สรชัย พิศาลบุตร และลัดดา พิศาลบุตร -- สรชัย พิศาลบุตร และลัดดา พิศาลบุตร -- ส่งเสริม หอมกลิ่น -- วินัย อาจคงหาญ -- สมเกียรติ ฉายโช้น -- สมเกียรติ ฉายโช้น. หน่วยที่ 8 หน่วยที่ 9 หน่วยที่ 10 หน่วยที่ 11 หน่วยที่ 12 หน่วยที่ 13 หน่วยที่ 14 หน่วยที่ 15

9746454595 (ล. 1) ; 9746454609 (ล. 2) ;


สหกรณ์--วิจัย

STOU 92423 CCT 2546

ปัญญา หิรัญรัศมี. โอภาวดี เข็มทอง. ส่งเสริม หอมกลิ่น. สิน พันธุ์พินิจ. สิน พันธุ์พินิจ. กฤษฎา ประศาสน์วุฒิ. พิศเพลิน เขียวหวาน. สิริรัตน์ วิภาสศิลป์. กฤษฎา ประศาสน์วุฒิ. กัลยา วานิชย์บัญชา. สรชัย พิศาลบุตร. ลัดดา พิศาลบุตร. สรชัย พิศาลบุตร. ลัดดา พิศาลบุตร. ส่งเสริม หอมกลิ่น. วินัย อาจคงหาญ. สมเกียรติ ฉายโช้น. สมเกียรติ ฉายโช้น.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter