มาลัย เหล่าประเสริฐ, 2503-

การใช้เพลงพื้นบ้านลำตัดพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ จังหวัดปทุมธานี = The use of Lam Tad folks songs to develop learning achievement in the Thai language for Mathayom Suksa I students at Chumchon Watnamai school in Patum Thani province / Use of Lam Tad folks songs to develop learning achievement in the Thai language for Mathayom Suksa I students at Chumchon Watnamai school in Patum Thani province มาลัย เหล่าประเสริฐ. - 2546. - ก-ฌ, 176 แผ่น ; 29 ซม.

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546.

บรรณานุกรม: แผ่นที่ 57-62.

9742595437 ;


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน --วิทยานิพนธ์.


ภาษาไทย--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
เพลงพื้นบ้าน.
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน.

Thes ศษ 1 ม642 2546
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter