แนวการศึกษาชุดวิชาการวิจัยธุรกิจและระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ = Business research and management information systems / ชุดวิชาการวิจัยธุรกิจและระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การวิจัยธุรกิจและระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ Business research and management information systems บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546. - (5), 61 หน้า ; 27 ซม.

9746452959 (ล. 1) ;


ธุรกิจ--วิจัย--แบบฝึกหัด.
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ--แบบฝึกหัด.

STOU 32705 GS
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ. บัณฑิตศึกษา.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter