ประมวลสาระชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ = Independent Study / ชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ การศึกษาค้นคว้าอิสระ Independent Study บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547. - เล่ม ; 26 ซม.

บรรณานุกรมและเชิงอรรถ.

แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าอิสระ / การวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ I / การวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ II / การวิเคราะห์สังเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ / กัลยานี ภาคอัต, ชุษณะ รุ่งปัจฉิม, พรทิพย์ ดีสมโชค, ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์, ศริศักดิ์ สุนทรไชย, สมจิต โยธะคง, ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์ และทวี สุรฤทธิกุล -- หน่วยที่ 2 ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น, จุฑาทิพย์ มณีพงษ์ และอรรฆย์คณา แย้มนวล -- หน่วยที่ 3 มนูญ โต๊ะยามา, นวลเสน่ห์ วงศ์เชิดธรรม และอ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม -- หน่วยที่ 4 ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์. ล.1. หน่วยที่ 1

9746456431 (ล. 1) ;


การศึกษาอิสระ.
เศรษฐศาสตร์--วิจัย.

STOU 60797 GT

กัลยานี ภาคอัต. ชุษณะ รุ่งปัจฉิม. พรทิพย์ ดีสมโชค. ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์. ศริศักดิ์ สุนทรไชย. สมจิต โยธะคง. ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์. ทวี สุรฤทธิกุล. ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น. จุฑาทิพย์ มณีพงษ์. อรรฆย์คณา แย้มนวล. มนูญ โต๊ะยามา. นวลเสน่ห์ วงศ์เชิดธรรม. อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม. ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter