เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารราชการส่วนภูมิภาค = Provincial administration / ชุดวิชาการบริหารราชการส่วนภูมิภาค การบริหารราชการส่วนภูมิภาค Provincial administration สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1 (ปรับปรุงครั้งที่ 1) - นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546. - 2 เล่ม : ภาพประกอบ ; 29 ซม.

บรรณานุกรมและเชิงอรรถ.

แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนภูมิภาค / ปัจจัยแวดล้อมการบริหารราชการส่วนภูมิภาค / โครงสร้างการบริหารราชการส่วนภูมิภาค / การบริหารราชการระดับจังหวัด / การบริหารการปกครองระดับอำเภอ / การปกครองท้องที่ / ความสัมพันธ์ระหว่างราชการบริหารส่วนภูมิภาคกับราชการบริหารส่วนกลาง / ความสัมพันธ์ระหว่างราชการบริหารส่วนภูมิภาคกับราชการบริหารส่วนท้องถิ่น / เสน่ห์ จุ้ยโต -- หน่วยที่ 2 อภิชัย ศรีโสภิต -- หน่วยที่ 3 วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ -- หน่วยที่ 4 ประสิทธิ์ การกลาง -- หน่วยที่ 5 เสน่ห์ จุ้ยโต -- หน่วยที่ 6 รสคนธ์ รัตนเสริมพงศ์ -- หน่วยที่ 7 กุลธน ธนาพงศธร และเทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ -- หน่วยที่ 8 กุลธน ธนาพงศธร และเทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์. ล.1. หน่วยที่ 1 บทบาทภาคประชาคมกับการบริหารราชการส่วนภูมิภาค / การวางแผน การประสานงาน และการควบคุมในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค / การบริหารโครงการและงบประมาณในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค / การบริหารงานบุคคลในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค / ยุทธศาสตร์แนวใหม่ของการบริหารราชการจังหวัด / ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารราชการส่วนภูมิภาค / แนวโน้มการบริหารราชการส่วนภูมิภาค / ยุวัฒน์ วุฒิเมธี -- หน่วยที่ 10 ศิวะ ศิริเสาวลักษณ์ -- หน่วยที่ 11 สุเทพ เชาวลิต -- หน่วยที่ 12 วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ, สมศักดิ์ ภูรีศรีศักดิ์ และอรวรรณ นุ้ยภักดี -- หน่วยที่ 13 ศิวะ ศิริเสาวลักษณ์ -- หน่วยที่ 14 ยุวัฒน์ วุฒิเมธี และเสน่ห์ จุ้ยโต -- หน่วยที่ 15 เสน่ห์ จุ้ยโต. ล.2 หน่วยที่ 9

9746454846 (ล.1) ; 9746454854 (ล.2) ;


การบริหารรัฐกิจ--ส่วนภูมิภาค.
การปกครองท้องถิ่น--ไทย.

STOU 33420 T 2546

เสน่ห์ จุ้ยโต. อภิชัย ศรีโสภิต. วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ. ประสิทธิ์ การกลาง. เสน่ห์ จุ้ยโต. กุลธน ธนาพงศธร. เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์. สุกิจ จุลละนันท์. กุลธน ธนาพงศธร. เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์. ยุวัฒน์ วุฒิเมธี. ศิวะ ศิริเสาวลักษณ์. สุเทพ เชาวลิต. วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ. สมศักดิ์ ภูรีศรีศักดิ์. อรวรรณ นุ้ยภักดี. ศิวะ ศิริเสาวลักษณ์. ยุวัฒน์ วุฒิเมธี. เสน่ห์ จุ้ยโต. เสน่ห์ จุ้ยโต. รสคนธ์ รัตนเสริมพงศ์.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter