สุธีราพร นิมิตกุลไพบูลย์.

รายงานการวิจัยเรื่องอัตราการใช้น้ำและพฤติกรรมการใช้น้ำของประชาชนจากระบบประปาหมู่บ้านของกรมอนามัย / โดย สุธีราพร นิมิตกุลไพบูลย์, ไตรรงค์ ปิมปา, รุ่งนภา เยี่ยมสาคร. - นนทบุรี : กองประปาชนบท กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2545. - ก-ฌ, 131,(10) แผ่น : ภาพประกอบ ; 29 ซม.

บรรณานุกรม.

9745154059 ;


ประปาชนบท.
การใช้น้ำ--ไทย.

TD353 ส73 2545

ไตรรงค์ ปิมปา. รุ่งนภา เยี่ยมสาคร.
กรมอนามัย.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter