ประมวลสาระชุดวิชาวิทยานิพนธ์ = Thesis / ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ Thesis บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1 - นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546. - 3 เล่ม : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

บรรณานุกรม.

แนวคิดเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์ทางสารสนเทศ / รูปแบบวิทยานิพนธ์และการอ้างอิง / หัวข้อวิทยานิพนธ์ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและกรอบความคิดการวิจัย / การออกแบบการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ทางสารสนเทศศาสตร์ / การเขียนโครงการวิทยานิพนธ์ทางสารสนเทศศาสตร์ / ปัทมาพร เย็นบำรุง -- หน่วยที่ 2 สมสรวง พฤติกุล -- หน่วยที่ 3 สมพร พุทธาพิทักษ์ผล -- หน่วยที่ 4 สมพร พุทธาพิทักษ์ผล -- หน่วยที่ 5 ชุติมา สัจจานันท์. ล.1. หน่วยที่ 1 การสร้างเครื่องมือการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อการทำวิทยานิพนธ์ทางสารสนเทศศาสตร์ / การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อการทำวิทยานิพนธ์ทางสารสนเทศศาสตร์ / การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อการทำวิทยานิพนธ์ทางสารสนเทศศาสตร์ / การสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวม และการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อการทำวิทยานิพนธ์ทางสารสนเทศศาสตร์ / การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการทำวิทยานิพนธ์ทางสารสนเทศศาสตร์ / พวา พันธุ์เมฆา -- หน่วยที่ 7 ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์ และเบญจมาศ อยู่ประเสริฐ -- หน่วยที่ 8 ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ -- หน่วยที่ 9 จันทิมา เขียวแก้ว -- หน่วยที่ 10 ทัศนา หาญพล และอมรรัตน์ ภิญโญอนันตพงษ์. ล.2. หน่วยที่ 6 การเขียนวิทยานิพนธ์ทางสารสนเทศศาสตร์ / การแปลผลข้อมูลเชิงปริมาณในวิทยานิพนธ์ทางสารสนเทศศาสตร์ / การแปลผลข้อมูลเชิงคุณภาพในวิทยานิพนธ์ทางสารสนเทศศาสตร์ / การเขียนสรุปการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะในวิทยานิพนธ์ทางสารสนเทศศาสตร์ / การสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ทางสารสนเทศศาสตร์ / ชุติมา สัจจานันท์ -- หน่วยที่ 12 บุญศรี พรหมมาพันธุ์ -- หน่วยที่ 13 สมสรวง พฤติกุล -- หน่วยที่ 14 ชุติมา สัจจานันท์ -- หน่วยที่ 15 ปัทมาพร เย็นบำรุง. ล.3. หน่วยที่ 11

9746454269 (ล. 1) ; 9746455192 (ล. 2) ; 9746455389 (ล. 3) ;


วิทยานิพนธ์.
สารสนเทศศาสตร์--วิจัย.

STOU 13798 GT

ปัทมาพร เย็นบำรุง. สมสรวง พฤติกุล. สมพร พุทธาพิทักษ์ผล. สมพร พุทธาพิทักษ์ผล. ชุติมา สัจจานันท์. พวา พันธุ์เมฆา. ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์. เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ. ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์. จันทิมา เขียวแก้ว. ทัศนา หาญพล. อมรรัตน์ ภิญโญอนันตพงษ์. ชุติมา สัจจานันท์. บุญศรี พรหมมาพันธุ์. สมสรวง พฤติกุล. ชุติมา สัจจานันท์. ปัทมาพร เย็นบำรุง.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter