กิ่งพร ทองใบ.

กลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ = Business strategy and policy / กิ่งพร ทองใบ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546. - (9), 292 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

บรรณานุกรม.

9749523342 ;


การจัดการธุรกิจ.
การบริหารธุรกิจ.
การวางแผนเชิงกลยุทธ์.

HD30.28 ก62 2546
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter