สุวรา บัวทอง, 2517-

การใช้สารโฆษณาจากหนังสือพิมพ์พัฒนาทักษะการอ่าน อย่างมีวิจารณญาณนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" จังหวัดฉะเชิงเทรา = Using advertising information from newspapers to develop critical reading skills of Mathayomsuksa one students, Phanomsarakham "Phanomadunwitthaya" School, Changwat Chachoengsao / Using advertising information from newspapers to develop critical reading skills of Mathayomsuksa one students, Phanomsarakham "Phanomadunwitthaya" School, Changwat Chachoengsao สุวรา บัวทอง. - 2546. - (12), 400 แผ่น : ภาพประกอบ ; 29 ซม.

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.(คณะศึกษาศาสตร์))--มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์, 2546.

บรรณานุกรม: แผ่น 90-100.


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย --วิทยานิพนธ์.


ภาษาไทย--การอ่าน--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
หนังสือและการอ่าน.
ภาษาไทย--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)

Theses ศษ มก ส754 2546
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter