นภาภรณ์ พานิช, 2496-

ปัจจัยที่ส่งเสริมการดำเนินงานของชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขระดับอำเภอ จังหวัดชุมพร / Factors supporting the operation of village health volunteer clubs at the district level in Chumphon Province นภาภรณ์ พานิช. - 2545. - ก-ฐ, 209 แผ่น : ภาพประกอบ ; 29 ซม.

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

วิทยานิพนธ์ (ส.ม. (บริหารสาธารณสุข))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545.

บรรณานุกรม: แผ่น 178-183.

9742590176 ;


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์ --วิทยานิพนธ์.


อาสาสมัครสาธารณสุข--วิจัย.

Thes วส 1 น442 2545
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter