พรพิมล โกลิภาพ.

วิเคราะห์แนวโน้มและผลการจัดการสอนเสริมในเรือนจำ และทัณฑสถาน ปีการศึกษา 2540-2544 / โดย พรพิมล โกลิภาพ. - นนทบุรี : ศูนย์บริการการศึกษาประจำภูมิภาค สำนักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขธรรมาธิราช, 2545. - (20), 58 แผ่น : ภาพประกอบ ; 29 ซม.

บรรณานุกรม: หน้า 59.


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช--การศึกษาและการสอน.


การสอนซ่อมเสริม.
เรือนจำ--การศึกษาและการสอน.
ทัณฑสถาน--การศึกษาและการสอน.--ไทย

LB1029 T8 พ44 2545
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบริการการศึกษา. ศูนย์บริการการศึกษาประจำภูมิภาค.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter