สุดาดวง พึ่งตน, 2502-

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้คำด้วยวิธีสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา โดยใช้เพลงทำนองพื้นเมืองและเพลงทำนองไทยสมัยนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนบ้านเก่าขาม จังหวัดอุบลราชธานี = Study of Prathom Suksa I pupils' achievement in learning words taught by using the concentrated language encounter method through songs at Bangaokam School in Ubon Ratchathani province / Study of Prathom Suksa I pupils' achievement in learning words taught by using the concentrated language encounter method through songs at Bangaokam School in Ubon Ratchathani province สุดาดวง พึ่งตน. - 2544. - ก-ซ, 386 แผ่น : ภาพประกอบ ; 29 ซม.

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544.

บรรณานุกรม.

9746437763 ;


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน --วิทยานิพนธ์.


ภาษาไทย--การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
เพลงพื้นเมือง--การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน.

Thes ศษ 1 ส732 2544
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter