บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่ชนะการประกวด ปี 2545 [computer file] / ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กรมการศึกษานอกโรงเรียน. - กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ, 2545. - 2 คอมพิวเตอร์ออปติเคิลดิสก์ : ภาพประกอบ ; 3 1/2 นิ้ว

ชื่อเรื่องจากปก.

แผ่นที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : หลักการอ่านภาษาบาลี - - พื้นที่ - - พระเขมาเถรี - - โลกและการเปลี่ยนแปลง - - แผ่นที่ 2 ระดับประถมศึกษา : โรคไข้ฉี่หนู - - การคูณ การหารและโจทย์ปัญหา - - รูปสี่เหลี่ยม : ระดับศึกษาตอนปลาย : ฟังก์ชั่นตร์โกณมิติของจำนวนจริงและมุม : การศึกษาตามอัธยาศัย : การฟังการพูด - - เทคโนโลยีสารสนเทศและการควบคุมภายใน - - สิ่งแวดล้อมของเรา - - มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม - - การคำนวณภาษีและกรอกแบบฟอร์ม ภงด 91.


System requirement: Windows 95/98, RAM อย่างต่ำ 32 MB, จอภาพสีขนาดหน้าจอ 800x600 pixel, CD-ROM Drive, Sound card, ลำโพง หูฟัง.


พระเขมาเถรี--คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน.


ภาษาบาลี--การอ่าน--คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน.
โลก--วิวัฒนาการ--คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน.
โรคไข้ฉี่หนู--คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน.
คณิตศาสตร์--การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)--คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน.
ตรีโกณมิติ--คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน.
เทคโนโลยีสารสนเทศ--คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน.
สิ่งแวดล้อม--คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน.
ภาษีเงินได้--คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน.

LB1028.5 บ37 2545
กรมการศึกษานอกโรงเรียน. ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter