อำนวย สุวรรณรักษ์, 2506-

การมีส่วนร่วมของพยาบาลในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลศิริราช / Participation of nurses towards the conservation and improvement of the environmental quality at Siriraj Hospital อำนวย สุวรรณรักษ์. - 2544. - ก-ญ, 165 แผ่น ; 30 ซม.

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์))-- มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544.

บรรณานุกรม: แผ่นที่ 131-138.

9746658352 ;


มหาวิทยาลัยมหิดล. สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา --วิทยานิพนธ์.
โรงพยาบาลศิริราช.


พยาบาลวิชาชีพ.
อนามัยสิ่งแวดล้อม.

Theses วส มม อ7344 2544
มหาวิทยาลัยมหิดล. บัณฑิตวิทยาลัย.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter