สิริมา กลิ่นกุหลาบ.

การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "การเรียนสังคมศึกษาอย่างมีความสุข" / การสอนแบบการเรียนสังคมศึกษาอย่างมีความสุข สิริมา กลิ่นกุหลาบ ; สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545. - 54 หน้า : ภาพประกอบ ; 18 ซม. - ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ ; ลำดับที่ 19/2545 .

บรรณานุกรม.

9742413819 ;


ระบบการเรียนการสอน.
สังคมศึกษา--การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
การสอน.

LB1027.23 ส66 2545
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter