ครรชิต จูประพันธศรี, 2514-

เงื่อนไขและปัจจัยด้านวัฒนธรรมความเชื่อต่อการจัดการป่าชุมชน ในหมู่บ้านอีสาน : กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง 2 หมู่บ้าน ในจังหวัดสกลนคร / Cultural factors and underlying conditions affecting community forest management in Northeastern villages: comparing two villages in Sakonnakhon ครรชิต จูประพันธศรี. - 2545.

วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์))-- มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545.

บรรณานุกรม: แผ่นที่ 202-210.

9740420982 ;


มหาวิทยาลัยมหิดล. สาขาวิชาเทคโนโลยีการวางแผนสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาชนบท --วิทยานิพนธ์.


ป่าชุมชน--ไทย--สกลนคร.
ป่าชุมชน--การมีส่วนร่วมของประชาชน.--ไทย


สกลนคร--ความเป็นอยู่และประเพณี.

Theses สส มม ค446 2545
มหาวิทยาลัยมหิดล. บัณฑิตวิทยาลัย.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter