ประมวลสาระชุดวิชาการประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน = Evaluation of curriculum and instruction / ชุดวิชาการประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน Evaluation of curriculum and instruction บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545. - 3 เล่ม : ภาพประกอบ ; 29 ซม.

บรรณานุกรม.

แนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอน / การพัฒนาหลักสูตร / ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน / รูปแบบการประเมินหลักสูตร / การวางแผนเพื่อการประเมินหลักสูตร / ประยงค์ เนาวบุตร, สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์ -- หน่วยที่ 2. ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ -- หน่วยที่ 3. ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ -- หน่วยที่ 4. กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล -- หน่วยที่ 5. ทัศนีย์ ชาติไทย. ล.1 หน่วยที่ 1. การวิเคราะห์หลักสูตร / การกำหนดจุดมุ่งหมาย ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ในการประเมินหลักสูตร / การพัฒนาเครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินหลักสูตร / การวิเคราะห์และการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล / การเขียนรายงานการประเมินและการใช้ผลการประเมินหลักสูตร / ศรีสมร พุ่มสะอาด -- หน่วยที่ 7. กาญจนา วัธนสุนทร -- หน่วยที่ 8. วรรณ์ดี แสงประทีปทอง -- หน่วยที่ 9. นวลเสน่ห์ วงศ์เชิดธรรม -- หน่วยที่ 10. บุญศรี พรหมมาพันธุ์, สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์, นวลเสน่ห์ วงศ์เชิดธรรม. ล.2. หน่วยที่ 6. การประเมินความต้องการจำเป็นของหลักสูตร / การศึกษาความเป็นไปได้ของหลักสูตร / การประเมินการนำหลักสูตรไปใช้ / การติดตามผลและการประเมินผลกระทบของหลักสูตร / การประกันคุณภาพกับการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน / ศักดิ์ศรี ปาณะกุล -- หน่วยที่ 12. ศักดิ์ศรี ปาณะกุล -- หน่วยที่ 13. ศรีสมร พุ่มสะอาด -- หน่วยที่ 14. จินตนา ธนวิบูลย์ชัย -- หน่วยที่ 15. วันทยา วงศ์ศิลปภิรมย์. ล.3 หน่วยที่ 11.

9746437488 (ล.1) ; 9746437496 (ล.2) ; 9746437518 (ล.3) ;


การประเมินหลักสูตร.
การสอน--การประเมิน.

STOU 24722 GT

ประยงค์ เนาวบุตร. สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์. ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์. ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์. กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล. ทัศนีย์ ชาติไทย. ศรีสมร พุ่มสะอาด. กาญจนา วัธนสุนทร. วรรณ์ดี แสงประทีปทอง. นวลเสน่ห์ วงศ์เชิดธรรม. บุญศรี พรหมมาพันธุ์. สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์. นวลเสน่ห์ วงศ์เชิดธรรม. ศักดิ์ศรี ปาณะกุล. ศักดิ์ศรี ปาณะกุล. ศรีสมร พุ่มสะอาด. จินตนา ธนวิบูลย์ชัย. วันทยา วงศ์ศิลปภิรมย์.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter