นวพร ปีตรังสี.

การสร้างประมวลการสอนรายวิชา ท 035 วรรณกรรมท้องถิ่น สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี / Development of a course syllabus for Thai 035 : folk literature for upper secondary students at Pakkred School in Nonthaburi Province นวพร ปีตรังสี. - 2543. - ญ, 494 แผ่น ; 29 ซม.

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2543.

บรรณานุกรม: แผ่นที่ 70-78.

9746435124 ;


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน --วิทยานิพนธ์.


วรรณกรรมพื้นบ้าน--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
มอญ--ความเป็นอยู่และประเพณี.--ไทย--นนทบุรี
ภาษาไทย--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)--นนทบุรี.

Thes ศษ 1 น544 2543
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter