กมลวรรณ ศิริพานิช.

Benchmarking ทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ / กมลวรรณ ศิริพานิช, บุญดี บุญญากิจ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2545. - (8), 110 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม. + คอมพิวเตอร์เลเซอร์ดิส 1 แผ่น.

9747780976 ;


การจัดการธุรกิจ.
Benchmarking (Management)
การบริหารคุณภาพโดยรวม.

HD62.15 ก44 2545

บุญดี บุญญากิจ.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter