อัญชัญ แกมเชย, 2514-

ธุรกิจชุมชนกับสำนึกร่วมในการจัดการป่า กรณีศึกษาหมู่บ้านเขาราวเทียนทอง / Community-based enterprise and collective forest management : case study at Khao Lao Thien Thong Community, Nean Kham Tumbol, Nean Kham sub-district, chainath province อัญชัญ แกมเชย. - 2544. - ฌ, 191 แผ่น : ภาพประกอบ ; 29 ซม.

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

วิทยานิพนธ์ (วท.ม (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม))--มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544.

บรรณานุกรม: หน้า 177-185.

9740407501 ;


มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ --วิทยานิพนธ์.


การจัดการป่าไม้--การมีส่วนร่วมของประชาชน.
การอนุรักษ์ป่าไม้--การมีส่วนร่วมของประชาชน.
ธุรกิจชุมชน--ไทย.
ป่าชุมชน--การมีส่วนร่วมของประชาชน.--ไทย

Theses สส มม อ62 2544

SD414 T5 อ63 2544
มหาวิทยาลัยมหิดล. บัณฑิตวิทยาลัย.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter