รายงานการวิจัยเรื่องภาวะวิกฤตและยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์เพื่อปฏิรูปการศึกษาในแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ระยะที่ 9-10 (พ.ศ.2545-2554) / ภาวะวิกฤตและยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ; พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ ... [และคนอื่นๆ]. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544. - ฉ, 60 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

บรรณานุกรม.

9742413312 ;


ครู--การฝึกอบรม.
ครู--การศึกษาและการสอน.

LB1738 ร64 2544

พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter