กันยารัตน์ ตรึงสถิตย์วงศ์.

การเปรียบเทียบพฤติกรรมการสอนของครูกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตกับความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มโรงเรียนเทศบาลเมืองนนทบุรี \ /c กันยารัตน์ ตรึงสถิตย์วงศ์. Comparative study of the teaching behavior of life experience teachers with creative thinking of prathomsuksa five student on Nonthaburi municipal primary schools at Nonthaburi - 2531 - 163 แผ่น ; 28 ซม.

วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.(ศึกษาศาสตร์-การสอน))--มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2531

บรรณานุกรม.


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์--วิทยานิพนธ์.


กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต--การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ความคิดสร้างสรรค์.

Theses ศษ มก ก634 2531

H62.5.T5 ก58

Kanyaratana Trungsativong.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สาขาการสอนสังคมศึกษา.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter