สุวรัตน์ กาญจนฐิติวรณ์.

การศึกษาปัญหาการสอนซ่อมเสริมวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนราษฎร์ เขตกรุงเทพมหานคร / Study of Thai remedial teaching problems in private lower secondary schools in Bangkok metropolis สุวรัตน์ กาญจนฐิติวรณ์. - 2524. - 127 แผ่น ; 28 ซม.

วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.(ศึกษาศาสตร์-การสอน))--มหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์, 2524.


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย --วิทยานิพนธ์.


ภาษาไทย--การสอนซ่อมเสริม--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)

Theses ศป มก ส48 2524

PL4157 ส76

Suwarat Kanjanatitiworn.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter