อัญชลี สุคนธา.

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาหลักภาษาไทย โดยใช้เกมประกอบการสอน กับการสอนแบบธรรมดา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร / Comparison of students learning in Thai grammer between using games and conventional method in the Mathayomsuksa one level at Wat Thartong school, Bangkok. อัญชลี สุคนธา. - 127 แผ่น ; 28 ซม.

วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.(ศึกษาศาสตร์-การสอน))--มหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์, 2527.


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย --วิทยานิพนธ์.


ภาษาไทย--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
เกม--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา).
ภาษาไทย--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)--การสอนด้วยอุปกรณ์.

Theses ศป มก อ65 2527

PL4157 อ63

Unchalee Sukonta.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter