สุดารัตน์ ปิยะมโนธรรม.

ความเข้าใจในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนในกลุ่มรัตนโกสินทร์ สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร / Reading comprehension of the fifth grade students in the Rattanakosin group schools under the Office of Bangkok Primary Edcation สุดารัตน์ ปิยะมโนธรรม. - 2531. - 156 แผ่น : ภาพประกอบ ; 28 ซม.

วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.(ศึกษาศาสตร์-การสอน))--มหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์, 2531.


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย --วิทยานิพนธ์.


ภาษาไทย--การอ่าน--การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)

Theses ศษ มก ส72 2531

LB1573 ส7

Sudarat Piyamanotham.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter