สุนทรี ประเสริฐศรี.

การสร้างแบบฝึกหัดทักษะความเข้าใจในการอ่าน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม / Construction of the skill development exercises in reading comprehension for Mathayomsuksa one students at Kunnatee Ruttarem Wittayakom school สุนทรี ประเสริฐศรี. - 145 แผ่น ; 28 ซม.

วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.(ศึกษาศาสตร์-การสอน))--มหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์, 2526.

บรรณานุกรม


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย --วิทยานิพนธ์.


ภาษาไทย--การอ่าน--แบบฝึกหัด.
การอ่านขั้นมัธยมศึกษา--แบบฝึกหัด.

Theses ศป มก ส83 2526

LB1050.43 ส7

Soontaree Presertsri.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter