นงลักษณ์ วิรัชชัย.

โมเดลลิสเรล : สถิติวิเคราะห์สำหรับการวิจัย / นงลักษณ์ วิรัชชัย. - พิมพ์ครั้งที่ 3. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. - ด, 364 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

ฉบับพิมพ์ก่อนหน้านี้ใช้ชื่อ: ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น (Lisrel) : สถิติวิเคราะห์สำหรับการวิจัย ทางสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์

บรรณานุกรม: หน้า 315-328 และดัชนี.

9743340327 ;


LISREL.


สังคมศาสตร์--วิจัย--การประมวลผลข้อมูล.
ลิสเรล (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)

HA32 น2 2542
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter