รัชฎาภรณ์ คาวีรัตน์, 2500-

การศึกษาผลการเรียนวิชา ท 204 ภาษาไทย ของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ที่เรียนโดยใช้วรรณกรรมในท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี = Study of the effects of learning THA 204 : Thai by using Ratchaburi local literature of benjamarachutit School Students / Study of the effects of learning THA 204 : Thai by using Ratchaburi local literature of benjamarachutit School Students รัชฎาภรณ์ คาวีรัตน์. - 2543. - ฌ, 328 แผ่น : ภาพประกอบ : 29 ซม.

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2543.

บรรณานุกรม: แผ่น 75-84.

9746433113 ;


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน --วิทยานิพนธ์.


ภาษาไทย--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)--ราชบุรี.
วรรณกรรมพื้นบ้าน--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาไทย--กิจกรรมการเรียนการสอน.

Thes ศษ 1 ร656 2543
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter