นิยามศัพท์ส่งเสริมสุขภาพ : ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2541 / พิสมัย จันทวิมล,ผู้แปล. - พิมพ์ครั้งที่ 3 ฉบับปรับปรุง. - กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541. - 108 หน้า ; 21 ซ.ม.

ปรับปรุงตามต้นฉบับองค์การอนามัยโลกปี 1998.

9742911827 ;


สุขภาพ--คำศัพท์.
การส่งเสริมสุขภาพ--คำศัพท์.
การส่งเสริมสุขภาพ--ศัพท์บัญญัติ.

RA776 น64 2541

พิสมัย จันทวิมล.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter