สมพงษ์ จุณณทัศน์.

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การใช้แถบบันทึกเสียงพัฒนา ทักษะการฟังอย่างมีวิจารณญาณในห้องปฏิบัติการทางภาษากับในห้องเรียนธรรมดาของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร / Comparison of students' achievement in using audio tape to develop critical listening skill in the language laboratory and in the classroom of Mathayomsuksa two at Sutrasakmontree school Bangkok metrpolis สมพงษ์ จุณณทัศน์. - 2534. - 294 แผ่น ; 28 ซม.

วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.(ศึกษาศาสตร์-การสอน))--มหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์, 2534.

บรรณานุกรม


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย --วิทยานิพนธ์.


การฟัง.
ภาษาไทย--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)--โสตทัศนวัสดุ.
เทปบันทึกเสียง--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา).

Theses ศษ มก ส44 2534

LB1139 L5 ส4

Sompong Junnatas.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter