ชวลิต สุคนธวิท.

ข้อแนะนำการสอบสวนคดีอาญาตามแนวทางปฏิบัติ / ชวลิต สุคนธวิท. - กรุงเทพฯ : บริษัท เอส.พี.ซี. พริ้นติ้ง จำกัด, 2540. - 295 หน้า ; 22 ซม.

9748991695 ;


การสืบสวนอาชญากรรม--ไทย.

HV8073 ช54 2540
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter