ผนึกความคิด ทิศทางปฏิรูประบบบริการสุขภาพไทย [วีดิทัศน์] / สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. - [กรุงเทพฯ] : บริษัทจินตนาการ, 2543. - 1 ตลับ (20 นาที) : เสียง, สี ; 1/2 นิ้ว.

วีดิทัศน์เก็บตกประเด็นความคิดจากการประชุม "ทิศทางปฏิรูประบบสุขภาพไทย" 13-15 ธันวาคม 2542 ณ ศูนย์ประชุมไบเทค โดย โครงการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข.


ความคิดและการคิด.
การปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข--ไทย.

av VC 43/291
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
ทิศทางปฏิรูประบบสุขภาพไทย (
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter